Thursday, October 18, 2012

Konferansen BI2020

I prosjektet BI2020 ser vi på utdanningens fremtid, hvordan lærer vi i 2020, og hvem er studentene i 2020.  Spørsmål mange er opptatt av og ingen har svaret på. Det er som kjent vanskelig å spå, spesielt om fremtiden. I den sammenheng arrangerte vi 16. oktober konferansen BI2020 i BI´s lokaler i Nydalen.

Konferansen ble innledet av Professor Matthew Fraser fra The American University of Paris. Hans bok "Throwing Sheep in the BoardRoom" var den første til å identifisere sosiale mediers betydning for ulike bransjer.  Fraser påpekte at de endringer vi har sett innen andre sektorer vil også skje innen utdanning, og han trakk paralleller til den retorikken som var innen pressekretser før internet disruptet aviser. Fraser påpekte at skoleverket kan være så motstandsdyktig mot endring på grunn av sterke offentlige reguleringer og føringer, men at endringer vil skje. Selv bruker han ikke bøker i sin undervisning, men blogg og andre sosiale medier.  Han ber for eksempel sine studenter om å være delaktige i undervisningen ved å google problemstillinger under forelesningene og så tar de diskusjon ut fra dette. Sånn sett gjør Fraser det prorektor ved BI, Dag Morten Dalen oppfordret til i sitt innlegg. Dalen sa at alle disse digitale on-line tilbudene som vokser frem, sosiale medier, Kahn Academy, Udacity, med flere, utgjør ingen trussel, men en mulighet.  I stedet for å stenge dette ute bør vi ta det inn i undervisningen og la det bli en berikelse i det pedagogiske arbeidet.

Det som nok gjorde størst inntrykk på forsamlingen var elever fra Nordahl Grieg videregående skole i Hordaland fylkeskommune. Nordahl Grieg videregående skole er Hordaland fylkeskommunes siste tilskudd og skolen er på sitt tredje år nå. Skolen har tatt konseptet Digital skole på alvor, og prøver seg frem. Elevene skulle fortelle om hvordan de arbeider og hva de forventer når de starter høyere utdanning.  Og det kan en trygt si de gjorde: Stine Marie Torsvik og Erlend Gjerdevik Sørtveit stilte selvsikkert og uredd. Begge fortalte om initiell skepsis til den utstrakte bruken av pc og digitale læremidler ved Nordahl Grieg, fordi de kom begge fra et analogt univers i grunnskole og det tok tid å venne seg til de digitale arbeidsmåter. Men etter en tilvenningstid så begge elevene fordelen ved de digitale verktøyene, og som Stine sa: vi frykter vi må gå tilbake til bøkene når vi begynner på høyere utdanning, men vi kan tilpasse oss. De ga også eksempler på hvordan digitale verktøy, spesielt i matematikk ga bedre orden og struktur, var mer tidseffektivt og ga bedre forståelse. Erlend viste hvordan han jobbet og spurte forsamlingen retorisk: om dere skjønner hva det går i... Begge ønsket muligheten til å være heldigitale i sitt utdanningsløp. Når de ble spurt om hva de foretrakk, bøker eller digitalt svarte de at de behersket begge. Dette er fremtidens elever.  Mitt inntrykk var at dette var litt av en vekker for forsamlingen.

Neste post på programmet var prosjektet Metodefag i fremtiden. Dette er et prosjekt med støtte fra Norgesuniversitetet med fokus på matematikk. Prosjektet er et samarbeid mellom BI, Høyskolen Sør-Trøndelag, itslearning, NDLA og Cerpus. Idéen er å se på hvordan kan en tilnærme seg metodefag på en annen måte enn den tradisjonelle forelesningen, blant annet gjennom bruk av video. Njål Foldnes, fra BI Stavanger, reflekterte rundt hvordan vi har fokus på foreleseren og ikke den som faktisk skal lære, studenten.  Han reflekterte også rundt hvordan det er mulig å få topp score som foreleser av studentene uten at det viser igjen på studentenes faglige resultater. Njål fremhevet hvor alene studentene er og hvor lite de snakker fag og på den måten får lite faglig forståelse.  Han ønsker å flippe denne modellen, ved blant annet å lage videosnutter av det han elles ville forelest.  Anette Wrålsen, fra Høyskolen Sør-Trøndelag, viste eksempler på videoer hun har laget og om prinsipper en kan bruke for produksjon, hvor lett dette kan gjøres.

Vi avsluttet konferansedelen med en debatt/samtale om hvor utfordringene og mulighetene ligger. Fra studentrepresentant Marte Brøndbo ble det fremhevet at hun ønsket forelesere som ville være i forelesningssalen og ikke en som fokuserte på betaling, og i forsamlingen ble det fremhevet at undervisning har altfor liten status innen Akademia.

Det var tydelig at tema og innledere lyktes å engasjere, inspirere og vekke for det var god stemning og gode spørsmålsrunder etter hvert foredrag (se blant annet Tor Haugnes sine tanker etter konferansen) .  Debatten hadde mange engasjerte innlegg og kommentarer. Konferansen BI2020 var ikke noe endestop, denne debatten/samtalen vil vi føre videre.

No comments: