Thursday, March 21, 2013

Skolene som forskningsarenaer?

I dette innlegget i The Guardian skriver Ben Goldacre

Teachers need to drive the research agenda. If teachers want politicians to base policy on evidence, they need to accept that randomised trials are the way to show what works.

Han sammenligner utdanning med medisin, og viser hvordan medisin har gjennomgått kvantesprang de siste 50 årene på grunn av systematisk forskning med eksperimenter og randomiserte forsøk, og etterlyser samme forskningsmentalitet i skolen.

Er det en forskningsmentalitet i skolene.  Er det vilje blant lærerstanden til å innta denne ekperimenterende og lærende tilnærmingen til sitt arbeid? Spres de erfaringene som høstes av de lærerne som forsøker?

No comments: