Monday, April 20, 2009

Struktur Den digitale skole

Jeg har fått en del spørsmål om ePedagoger og eKoordinatorer m.m i Hordaland fylkeskommune, så her kommer litt om hva dette er:

Vi kaller systemet vårt Pedagogisk Digitalt Støttesystem (PDS). Systemet er innført/utviklet i flere trinn.

Det startet med at der var systemansvarlige på skolene. Dette var pedagoger som og hadde ansvar for tekniske forhold rundt pc'er og nett på skolen. Ved innføring av LMS i HFK ble der innført en ordning med superbrukere på skolene, som skulle ha et overordnet ansvar, kunnskap og kompetanse om dette systemet. For å kurse og skolere disse opprettet HFK, som en midlertidig løsning, oppgaven ePedagog. Siden skolene i fylket var delt inn i 6 regioner, ble der etablert en ePedagog i hver region. Disse 6 har etter hvert som den Digitale skole har utviklet seg fått endrete og mer omfattende oppgaver. De startet med å ha 20% frikjøp, noe som nå er økt til 40%. ePedagogene ledes fra Opplæringsavdelingen.

Ved innføringen av elevPCordningen, så fylkesadministrasjonen at der var behov for endringer i ordningen med systemansvarlige og disse ble erstattet av merkantilt ansatte IKT-konsulenter. En ordning som medførte et vakum på den pedagogiske siden. Koblingen mellom IKT og pedagogisk bruk var ikke like innlysende. Svaret på denne utfordringen ble å opprette en ny funksjon på skolene, eKoordinator. Dette er en ressursperson i det pedagogiske personalet i forhold til pedagogisk bruk av digitale verktøy. Det er en pedagogisk funksjon og ikke en administrativ oppgave. Vedkommende har kontakt med ledelse, IKT-konsulent og lærerne. ePedagogen i regionen har et koordinerende ansvar for eKoordinatorene.

Oppgaver som kan være aktuelle for eKoordinatoren er:

* være en resursperson med god kjennskap til bruk av digitale verktøy og hvordan dette benyttes på skolen. Eksempel på slike verktøy kan være:
it`s learning
skolearena
SmartBOARD
kildebruk
nettetikk
fagresurser på nettet
resurser fra forlagene (Lokus etc.)
lyd/bilde programmer
NDLA (National digital læringsarena)
Web 2.0 (wiki, blogg, google, del.icio.us, RSS)


*Koordinere opplæring i digitale verktøy
være tilgjengelig som resursperson overfor kollegaer, men ikke nødvendigvis den som kurser
kartlegge kompetansen til lærerne i forhold til bruk av digitale medier
innhente eksterne kursholdere
gi råd om hvem som kan være aktuelle å sende på kurs
koordinere superbrukerne


*Få oversikt over programvare som brukes på skolen
hvilke programvare finnes
hvilke fag bruker hvilke program
oversikt på lisenser (pedagogisk programvare)
*Bindeledd mellom skolens funksjoner og HFK
samarbeide med IKT-konsulent
nær kontakt med Rektor og staben
samarbeide med fagkoordinatorer og avdelingsledere
samarbeid med bilbiotekar
nær kontakt med ePedagog og møte på samlinger i regionen
Skape arena for faglig utvikling i bruk av digitale verktøy
jobbe med delingskultur, fagbanker og lenkesamlinger
holde i IKT planen (men Rektor er ansvarlig)

Ekoordinatoerene møtes jevnlig i regionsvise samlinger, og noen ganger samler vi alle eKoordinatorene i fylket i en fellessamling.

2 comments:

kirsle said...

Takk for oversiktlig og veldig nyttig informasjon. Struktur og systematikk! Har ePedagogane ein digital diskusjonsarena på nett, eller eventuelt i It's Learning?

June said...

De bruker på It's learning.