Saturday, April 18, 2009

Go Open Dag 1

Fornyingsminister Heidi Grande Røys åpnet Go Open 2009.  Hun startet med å gi ros til fri programvaresenter og sa at de hadde synes dette var en god ide når den ble lansert. Deling skaper verdier og delingskulturen brer om seg, men den utfordrer etablerte måter å tenke på, og den utfordrer ikke minst politikken. Politikerne trenger hjelp til å utforme en politikk som tar delingskulturen på alvor nå og i fremtiden. Ett av grepene som er tatt politisk for å ivareta delingskultur er at artikler som er finansiert av forskningsrådet skal være fritt tilgjengelig. Fri programvare byger på samme ideologi som samarbeidsforskning.

Røys viste og til Stortingsmelding 19 (2008-2009): Ei forvaltning for demokrati og fellesskap som nylig er fremmet. Der går det frem at regjeringen skal satse på fellesløsninger der mange har samme behov, alltid når en lager it-løsninger skal legge til rette for gjenbruk og deling, ikt i offentlig sektor skal være “legoklosser”, en må utnytte ressursene bedre.

I følge Røys får delingskulturen  frem nye verdier som en ikke får ved å gjøre ting hver for seg. Nettsamfunn medfører en deltaker og delingskultur i samfunnet, som igjen gir forventinger fra borgerne. Forvaltningen både kan og bør utnytte brukerdeltakelse mer enn tidligere, blant annet ved å gi brukerne tilgang til data og opplysninger slik at det kan lages brukerstyrte tjenester. Programkode som forvaltningen får utviklet må gjøres tilgjengelig som åpen kildekode. Vi trenger en politisk debatt som tar delingskulturen på alvor.

Nesten alle er på nett i dette landet – 1,5 mill nordmenn har brukerkonto på FB, 8% blogger, 35% leser blogger. Ingen eier nettet, alle kan bruke det, alle kan legge til tjenester – dette skiller nettet fra all andre tidligere kommunikasjonstjenester. Den sosiale webben utfordre skillet mellom hva som er personlig og privat og hva som er offentlig, noe som medfører at en må tenke nytt rundt eierskap og innovasjon. Etter foredraget sitt åpnet Røys nettstedet deltemeninger.no, et nytt nettsted samtale. Noe av målet er å få frem ulike sider ved sosial webåpenhet og tilgjengelighet, forberde oss på disse nye tingene som kommer.

Neste foredragsholder var Simon Phipps.  Han startet med et spørsmål til regjeringen (han understreket at det var til den britiske, siden han ikke kunne fornærme vertskapet): hvis open source er så bra, hvorfor bruker dere det ikke?

Han påpekte flere utfordringer med open source, blant annet må en fikse kredibilitestproblemet og en må fikse innkjøpsordingene -dersom dere kjøper en lisens, hva tror dere at dere får: Open source? 

Den virkelige verdien med open source er ikke å spare penger på lisensavgifter, en må være beredt til å bruke penger på utvikling.

Han viste til en del utviklingsprosjekter som hadde tatt i bruk åpnehet, og der var svært lite problemer med ulovlig innhold for som han sa: “the risk of transparency har elimined dishonesty”. 

Myndighetene burde stille en del krav til produktene de kjøpte inn som: demand the freedom to leave (noe som kan være vanskelig med en del “lukkete” løsninger), og hvis en velger å avslutte med den leverandøren er der ofte exit costs, så myndighetene burde: forbid the exitscosts. Videre burde de kreve: freedom to use software for any purpose, share, modify, edit.

Phipps konkluderte med at :

local government need to focus not on cost saving, but on freedom, freedom leads to costsavings, but cost savings don’t lead to freedom.

Neste taler i plenum første dag var Szabolcs Szèkàscs som snakket om Open source software and reuse of data in Europe. Han viste til nettstedet  http://ec.europa.eu/idabc/eulp. Eulp er den første europeiske free/open source software (F/OSS) lisens.  Han viste og til OSOR website, en sentral møteplass for offentlig administrasjon. 

Siste taler i plenum første dag var Werner Knoblich, som er General ManagerEMEA i Red Hat.  Han snakket om finanskrisen og open source.  Han sa at open source var ikke rammet av finanskrisen, tvert i mot: “demand on it” går opp som følge av finanskrisen. Risikoen er å ikke gjøre noe.  På grunn av finanskrisen har vi “unprecedented oppurtunities”.  Han beskrev open source som “the eye of the storm”, og som kjent er det helt rolig i stormens øye, mens det raser rundt.  Mulighetene er større en de enkelte faktorer som utgjør hellheten, og “open source adaption is continuing to grow”. Knoblich konkluderte med at : “open source helps Red Hat make better software faster, at a lower cost”.

No comments: