Sunday, February 7, 2010

Det digitale utopia eller dystopia?

Det er ikke ofte jeg skriver innlegg her som er relatert til jobben min som prosjektleder for Den digitale skole, men jeg gjør her et unntak. Bakgrunnen er faktisk en utfordring fra min sjef, Opplæringsdirektøren, om å skrive noe her om et emne jeg tok opp på et møte.

Prosjektet Den digitale skole er et treårig prosjekt, som nå er inne i sitt siste halvår. Fra høsten av er planen at prosjektet skal inn i drift, og i den sammenhengen ser vi nå på utfordringer fremover og strukturer for å møte disse. Det er et stort og komplekst felt, med mange fasetter som griper inn i det meste vi gjør. Det er helt tydelig at det er mye sannhet i at først former vi teknologien, deretter former teknologien oss.

Prosjektet Den digitale skole har stått på tre bein: infrastruktur, kompetanse og innhold. Den “enkle” biten er infrastruktur. Konkrete, målbare enheter som har klare rammer og klare mål. Når infrastrukturen er vellykket innført er den mer eller mindre “usynlig”, vi tenker ikke over at den er der, forventer at den fungerer og den danner et grunnlag for våre handlinger og samhandling. Vi tenker kun over den når den ikke fungerer.

Når infrastrukturen er på plass er det viktig at der er adekvat kompetanse til å bruke disse verktøyene. Brukerne må bli fortrolig med verktøy og arbeidsmåter knyttet til bruk og muligheter. Hva som er digital kompetanse er ikke umiddelbart intuitivt. ITU definerer det som “kunnskaper, ferdigheter og holdninger”. Men hva er kunnskaper, hva er ferdigheter og hva er holdninger? Når lærere ønsker å stenge tilgang til sosiale nettsteder som Twitter og Facebook, har de da tilstrekkelig kunnskap, kompetanse og informasjon til å foreta et kvalifisert valg i forhold til hvilke konsekvenser en slik stengning innebærer, eller er det et forsøk på å bevare status quo? De som ivrer for stengning er det dem som selv aktivt benytter disse nettstedene? Er de noe mer enn passive observatører i den grad de er inne, eller er det dem som selv er en aktiv del av universet og kan sies å kjenne noen av de muligheter og begrensninger nettet gir, eller er det dem som i liten eller ingen grad har erfaringer med dette universet? Dette er en diskusjon som egner seg for et eget blogginnlegg, eller flere, og jeg kommer nok tilbake, men er ikke fokuset nå.

For etterhvert som kompetansen stiger kommer etterspørselen etter innhold, innhold som utnytter de mulighetene verktøyene gir og som er av god kvalitet. Min erfaring er at dette er en trappetrinnsutvikling. Først må infrastruktur på plass, så kommer behovet for kompetanse og etterhvert innhold (selvom dette selvsagt og er parallelle prosesser, som er i kronisk utvikling).

Jeg så det veldig tydelig på BETT i år. Mens det tidligere år har vært et sterkt fokus på duppeditter, hadde det i år eksplodert med spennende innhold. Det meste av dette var selvsagt engelskspråklig, men oversettersystemene på nett blir etterhvert så gode at de språklige barriærene overskrides. Hva vil det bety for læremiddelsituasjonen i skolene? Hvilke utfordringer vil det gi lærere og elever, når de ikke lengre bare forholder seg til et nasjonalt læremiddelmarked, men et globalt?

Opplæringsdirektøren omtaler gjerne meg og mine meningsfeller i en vennskapelig tone som yppersteprestene i dette universet. Vi ser konturer at et nytt og spennende land, med mange muligheter. Litt uerbødig kan en kanskje fremstille det som om “we have been on the mountaintop”. Men har vi det? og i så fall, hvor mye kan en se fra denne fjelltoppen. Er vi for naive i vår omgang med muligheter? Vi beskylder ofte dem som vi opplever som “teknolgiske sinker” og motkrefter for å henge fast i en forgangen tid og tolke verden og teknologien på bakgrunn av industrisamfunnets modeller og tankesett. Selv har jeg sagt ved flere anledninger at pc’er inn i et klasserom med bussmodell, formidlingspedagogikk, reproduktivt kunnskapssyn, tradisjonell lærer-elev rolle, og et 1-tallsparadigme, er et fremmedelement. Dette fordi denne rammen ikke er konstruert for kommunikasjon ut av klasserommet eller tilgang på ubegrenset informasjon. Lærereren fungerer som en gatekeeper for læring, kunnskap og informasjon, pc’er og internett utfordrer dette.

Men selvom vi ser nye muligheter, er vi likevel offer for det vi beskylder andre for: tolker fremtiden på bakgrunn av våre egne bakhodemodeller, som vi er blitt preget med gjennom en oppvekst i industrisamfunnet? Meaning:

Innhold!

Krigen om innhold på nett er i full gang. Vi kjenner fildelingsproblematikken, musikkindustrien som kjemper mot digitale pirater. Innen skoleverket utfordres nå forlagenes hegemoni gjennom fylkeskommunenes satsing på Nasjonal Digital Læringsarena. Bokbransjen pustes endelig i nakken av iPad, Kindle, lesebrett i ulike varianter og tabletPC’er. Amazon selger flere digitale bøker enn trykte utgaver. Der foregår en rekke prosjekter for å digitalisere, og dermed tilgjengeliggjøre trykt innhold. Vi ser for oss et utopia hvor all verdens informasjon er et tasterykk unna, og hvor den lille mann og kvinne får ny makt på bekostning av store kommersielle aktører. Godeste Karl Marx (som ser ut til å få en ny renesanse i tolkningen av de prosesser som skjer nå ved utgangen av industrisamfunnet) hevdet at arbeiderne først ville få reell makt og autonomi når de eide produksjonsmidlene. Vel, når den enkeltes kunnskap og kompetanse er produksjonsmidlene, vil vel den enkelte arbeider være “fri” fra utbytting fra arbeidsgiver, og andre kommersielle aktører?

Tja,……

Eiendomsrett!

Hvem eier den digitaliserte informasjonen?

Her er et område som det bør settes sterkt søkelys på, som bør debatteres, som er gjenstand for viktige politiske valg og som krever høy kompetanse. Valg som fattes her er som en Pandoras eske, ikke lett å reversere igangsatte prosesser.

Vi har et noe industrisamfunnspregete syn på eiendomsrett, det gir oss enighet om en del lovregler og kjøreregler, som ikke helt passer i en tid med helt nye teknologiske muligheter. Fra legemiddelindustrien har vi problemstillingen med patent på liv og gener. Dersom jeg gir en spyttprøve til et legemiddelselskap, og det viser seg at jeg har et sjeldent gen, kan da legemiddelsalskapet ta patent på mitt gen? Eier jeg mitt gen, ev. rettighetene til det? Dersom et legemiddelselskap finner gener/kjemiske stoffer i Amazonas jungel, kan de da ta panent på vår felles naturarv? Kan de begrense andres bruk av disse stoffene? De samme problemstillingene dukker faktisk opp når innhold, tanker, kunnskaper og informasjon digitaliseres. Hvem eier tankene, kunnskapen og informasjonen jeg produserer og digitaliserer? Jeg, arbeidsgiver, alle, ingen? Er det forskjell på det jeg produserer i “arbeidstiden” (hvordan den nå defineres") og “fritiden”. Hva innebærer egentlig CC?

I kampen mellom opphavsrett og frihet, taper gjerne friheten. Når alt blir digitalisert, kan “alt” spores. Tanken er fri, men ikke det digitale uttrykk. Det er gjenstand for opphavsrett. Er vi som jobber med dette feltet våken nok? Hvem angår dette? Hvem skal ta valgene. Hvilken kompetanse trenger vi for å vurdere dette. Hvem skal bestemme?

Dette er noen rotete tanker en søndagskveld om et stort og vanskelig tema. Det digitale univers åpner for mange flotte muligheter, men der er sterke krefter som jobber for et lovverk som ødelegger det potensialet som ligger her. Min tilnærming til nettet er faktisk litt anarkistisk. Jeg tror at mye av den nyvinniningen og krativiteten vi har sett skyldes fraværet av lover, regler, reguleringer, som har muliggjort prøving, feiling, eksperimentering. Jeg er redd for at dersom dette blir for gjennomregulert vil vi miste mye av potensialet, og faren for monopolisering, begrensninger og manglende nyskapning er tilstede. Et lovverk og rettighetsregime som vil kriminalisere kreativitet vil bli et tap for oss alle.

2 comments:

Arvids blogg said...

Ja, korleis skal ein eigentleg oppsummera åra som har gått? Sjølv kom eg borti bruk av pc i undervisninga i 1994 i samband med at faget økonomi og informasjonsbehandling vart innført og eg underviste i dette faget så lenge det eksisterte . Jammen var det ei bratt læringskurve! Utan digital kompetanse lærte eg av alle tabber som vel er mogeleg å gjera…
På slutten av 90-talet lærte eg delingskultur avdi eg var så heldig å samarbeida med to andre lærarar som var villig til å dela alle undervisningopplegg digitalt. Til slutt visste me knapt kven som hadde laga kva.
Seinare skjøna eg kor heldig eg eigentleg hadde vore då eg freista å gjera dette i andre fag, gjennom It’s learning. Med stor begeistring lanserte eg ideen om å bruka It’s learning til å dela ikkje berre på skulenivå, men også på fylkesnivå. Det var ikkje så enkelt… Ideen var at ein kunne læra av einannan; dei som var usikre kunne få input frå dei meir drevne. No ser det heller ut til at dei som taklar det digitale finn saman på WEB 2.0 verktøy som Del og Bruk. Det vert nok strekk i laget, ja.
Før LMS kom på banen freista me å bruka nettet til å laga Webquests i Frontpage i beste konstruktive ånd. Med stor møye fekk me lagt ut videosnuttar på nettet. Så enkel verda er vorten her!
Då It’s learning vart tilgjengeleg og alle elevane skulle få eigen bærbar pc, trudde nokre av oss at alle sorger var sløkt og me kunne verkeleg utvikla digitale arbeidsmåtar. LMSen vart utforska med stor glød. Me laga til og med rollespel ved hjelp av diskusjonsfunksjonen i It’s learning! Røynsle: Rollespel fungerar betre FTF enn STS, i alle fall i ein LMS. (Det skulle ha vore Second Life..) Digitale mapper vart prøvd ut og tradisjonelle prøver vart kutta ut. Litt blanda røynsler der…
Så kom blogg og wiki på banen. Her var det mogelegheiter! No lagar me wikiar til både samarbeid mellom lærarane og til bruk i undervisninga. Men det var ikkje lurt å vera for tidleg ute…. At elevar nyttar facebook, messenger og skype etc. er eit problem for mange lærarar er neiggu ikkje rart når dei datt av rundt om kring LMS og jobbar hardt med å få tak på web 1.0.
Så vart det interaktive tavler. Her ser det ut til at spranget frå tradisjonell undervisning ikkje er for stort, men likevel, lærarane skal læra ny programvare til t.d. Smartboard, og då dett mange av.

Etter som åra har gått har det svinga mellom stor begeistring over eigen utforskning og tvil om kva som er rett strategi for få andre lærarar på banen. Eg skulle ynskja at me kunne senda alle lærarane på kurs i eit år og gje dei ei skikkeleg utdanning i digital kompetanse! Har du ikkje kompetansen på plass kan du heller ikkje produsera innhald. Som ein lærarstudent sa på opningssamlinga til iktsenteret.no: Det nyttar ikkje med ein eller to eldsjeler på skulen.

Det er naturlegvis ikkje mogeleg å senda alle lærarar på ei skikkeleg etterutdanning slik dei ofte gjer i næringslivet og difor må me vera tålmodige og bruka ressursar målretta. Utvikling må skje på ulike nivå. Metodikk må utviklast\spreiast\kursast i. Det er det lærarar etterspør i dag, ikkje berre enkelte kurs i programvare. Nok eit hjertesukk i denne springande framstillinga: Rektorane må på banen!
Ein kan godt kritisera klasserom med pultane i rekkjer og lærarar utan kunnskap om web. 2.0 osv. Men skulekvardagen skal fungera også i ei tid med endring. Kua kan ikkje døy mens graset gror. Difor treng mange lærarar trygge rammer medan dei utforskar det nye universet.

Dei ytre rammevilkåra styrer mykje av det me gjer. Ei av dei er eksamen. No når fleire fag tillet alle hjelpemidlar til eksamen, skjønar lærarane i desse faga at noko må gjerast. Når elevane ikkje klarar å handtera tilgong til alle hjelpemidlar, går det direkte ut ov er eksamenkarakteren, og det skjønar alle. Det er slike rammevilkår som tvingar alle på banen. Når dette er på plass treng ein ressurspersonar som kan syrgja for at det vert utvikla ein god metodikk i t.d. noko så enkelt som kjeldebruk. Av og til er tvang nødvendig, akkurat som i rusomsorga.
No er det visst på tide å bremsa..

June said...

Dette var en interessant og spennende kommentar, du skulle gjerne fortsatt :)

Når det gjelder rektorene er vi bevisste på den utfordringen, og jobber med det. Vi skal blant annet ha en samling med dem og ekoordinatoerer og epedagoger i morgen.

Når det gjelder eksamen kan en si mye om det. Jeg hadde en lang samtale med den oppgitt rektor i dag over at vi avvikler eksamen på et verktøy som er bygget for kommunikasjon uten å helt ta konsekvensen av det vi lærer, ha en eksamen som er tilpasset livet og verden ellers og har en eksamensform som tillater kommunikasjon. Begynte faktisk på et blogginnlegg om denne problemstillingen i dag, men ble ikke ferdig. Men eksamen styrer helt klart mye av det vi gjør.

Ressurspersoner er viktig, men selvom en har det fratar det ikke den enkelte lærer for selv å ta både ansvar og medansvar for at vi får god praksis.

Du peker på mange utfordringer, og vi prøver å møte mange av dem, men det er et langt og stort lerret å bleke.

Ellers vil jeg si stå på, slike lærere trenger den norske skole :)