Sunday, May 5, 2013

Fremmer karakterer i barneskolen kunnskap, entreprenørskap og innovasjon?

Så er debatten her igjen.  Høyre vil innføre karakterer fra 5. klasse . De hevder at karakterer fra 5. klasse hjelper de svake elevene, og viser til Sverige - et land med dalende resultater, og enda dårligere resultater enn Norge. De unngår å nevne Finland som har en helt annen tilnærming. Høyre vil innføre denne ordningen til tross for sterk motstand fra fagfolk - 7 av 10 lærere er i mot karakterer i barneskolen.

Høyre overser forskning som viser at karakterer ikke virker læringsfremmende:

I internasjonal forskning er tydelige funn som viser at indre motivasjon for læring reduseres i overgangen mellom barneskole og ungdomsskole. Dette har antakelig sammenheng med at ungdomsskoleelever i større grad blir utsatt for såkalt evnerelatert sosial sammenligning, altså karakterer. Elevenes indre motivasjon svekkes når deres prestasjoner sammenliknes med medelever.

Dette fordi

elever som motiveres av å oppnå best mulig karakterer ikke vil få like god kunnskap som de som har den indre motivasjonen til å lære.

Disse resultatene støttes av Yong Zhaos forskning på sammenhengen mellom et lands innovasjonsevne og resultater på PISA.  Han viser at det er direkte omvendt korrelasjon mellom de resultatene.

For å underbygge se på dette:Når Høyre klager på at Norge er dårlig på entreprenørskap og innovasjon, er da løsningen mer karakterer og mer tester i skolen, eller er løsningen å tenke nytt?

I industrisamfunnet, hvor målet med masseutdanning var å få en arbeidsstyrke med standardisert kunnskap som raskt kunne settes til arbeid ved maskinene kunne vi ha et reproduserbart kunnskapssyn, vi kunne måle om alle elevene hadde de samme faktane lagret på interminnet, hukommelsen.

I informasjonssamfunnet må vi tenke annerledes. Vi må utdanne barn og unge som liker å lære, som er nysgjerrige, som kan håndtere usikkerhet og risiko, som kan samarbeide, som tar ansvar.  Fremmer karakterer i barneskolen dette?

Tall viser hvertfall at:

there is a negative correlation between student confidence in their math abilities and their math scores on the TIMSS. The same pattern was found between enjoyment of math and math scores. Basically it seems that countries that produce better math scores have students who are less confident in their math ability. They also enjoy math less. (min utheving)
Er det sånn vi vil ha det i fremtidens kunnskapsNorge?

Sir Ken Robinson (som du kan høre på Disruptive Education 2013) sier at det er på tide å reformere skolesystemet, det er gått ut på dato og det dreper kreativitet. (legger ved en video fra an tale han har gitt, selvom jeg har delt den før)

Hvordan er barndommen til den oppvoksende slekt? Hvor henter de erfaringer og kunnskaper fra i dag hvis de hele dagen skal sitte i et klasserom med begrensete impulser, lekser den lille fritiden de har og i tillegg ha sommeskole slik Høyre vil? Lærer barn  bare på skolen?

Høyre vil ha kunnskapsskole.  Hvilken kunnskap skal vi fremme i kunnskapssamfunnet?  Hva er det viktig at barn og unge kan for å møte et samfunn med global konkurranse, raske endringer og nye utfordringer?

Forskning tyder hvertfall på at karakterer og testing ikke går sammen med entreprenørskap og innovasjon. De landene som scorer lavt på innovasjon er gode land å leve i. Mens de som scorer høyt på innovasjon har en del utfordringer. En skal ikke undervurdere de faktorene. Men kan de rike vellykkete landene fortsette med sin lave score på innovasjon og entreprenørskap? Det landet som er mest interessant her er Australia, som scorer over snittet på PISA, og samtidig scorer relativt høyt på entreprenørskap.

Dette er komplekse problemstillinger. En debatt som er viktigere enn karakterer i 5. klasse:

Hva skal du lære?


@

http://www.forskning.no/artikler/2011/august/296106

http://zhaolearning.com/2012/06/06/test-scores-vs-entrepreneurship-pisa-timss-and-confidence/

http://www.corwin.com/books/Book237462#tabview=title

http://www.aftenbladet.no/nyheter/politikk/Ernas-ideallarer-stemmer-Aikke-Hoyre-3170980.html#.UYYeDivAUnF

No comments: